Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – A munkáltató személyében bekövetkező változásról

Amit általában tudni érdemes.


Napjainkban előfordul, hogy egy céget átvesz egy másik cég, esetleg beolvad az egyik a másikba. Mik a legfontosabb tudnivalók a munkavállalók számára ilyen esetben?

A kérdéskör a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak minősül. Ekkor a munkaviszony akként változik, hogy egy másik munkáltató lép be a munkaviszonyba a korábbi helyett, az új munkáltató azonban átveszi a fennálló munkaviszonyból származó valamennyi jogot és kötelezettséget, a munkaviszony tehát nem szakad meg, folyamatos marad.

Jogutódlás esetén a munkaviszonyból származó jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át. Ez az átszállás nem igényel változtatást a munkaszerződésen, annak módosítását azonban – a felek megállapodásával – nem is zárja ki. A munkaszerződés módosítására azonban a munkavállaló a munkajogi jogutódlás esetében sem kényszeríthető. A hatályos törvény alapján megállapítható, hogy a gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át.

Az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyokból, valamint a versenytilalmi megállapodásokból és a tanulmányi szerződésekből származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása az átvevő munkáltatóval szemben e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti. Az átvevő munkáltató az átszállást követő tizenöt napon belül a munkáltató azonosító adatainak közlésével köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót a munkáltató személyében bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek megváltozásáról. Az átadó és az átvevő munkáltató egyetemlegesen felel az átszállást megelőzően esedékessé vált munkavállalói követelésért, ha a munkavállaló az igényét az átszállást követő egy éven belül érvényesíti. Megszüntette azonban a törvény a jogelőd munkáltató kezesi felelősségét a munkavállalót a munkaviszony megszűnésekor megillető járandóságokért abban az esetben, ha a jogutód munkáltató az átszállást követő egy éven belül szünteti meg a munkaviszonyt.

A törvény lehetővé teszi, hogy a munkavállaló felmondja a munkaszerződést amiatt, hogy a munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt a rá irányadó munkafeltételek lényeges és hátrányos megváltozása következtében a munkaviszony fenntartása számára aránytalan sérelemmel járna vagy lehetetlenné válna. A munkavállaló tehát ebben az esetben köteles megindokolni a felmondását. A munkavállalónak erre az okra alapított felmondása esetén a munkáltató köteles a munkavállalót a felmondási idő legalább felére felmenteni a munkavégzés alól – távolléti díj fizetése mellett –, továbbá végkielégítés fizetésére is köteles. A munkavállaló a munkáltató személyében bekövetkezett változásra hivatkozva a változás időpontját követő harminc napon belül mondhat fel.