Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Követelések érvényesítése, behajtása

KÖVETELÉSEK ÜGYVÉDI ÚTON TÖRTÉNŐ ÉRVÉNYESÍTÉSE

Tartoznak Önnek vagy cégének?
Jelentős kintlévőségei vannak?
Az adós nem akar fizetni?
Körbetartozás áldozata?

Fizetési meghagyásos eljárás, polgári peres eljárás, felszámolási eljárás megindítása és az ezekben való ügyvédi képviselet.

 

HOGYAN JUTHAT A PÉNZÉHEZ ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGGEL?

1. Ügyvédi felszólítás

Sok esetben már egy hivatalos ügyvédi felszólítólevél is elegendő, hiszen ekkor az adós már látja, hogy Ön elszánt és kész jogi útra terelni az ügyet. Első lépésként tehát egyeztessen Ügyvédi Irodánkkal időpontot egy személyes konzultációra Győrbe vagy Tatára!

2. Felszámolási eljárás

Amennyiben az adós egy gazdasági társaság, úgy célravezető lehet felszámolási eljárást indítani ellene. Ebben az esetben, ha a tulajdonos tovább szeretné működtetni a céget és nem szeretné, ha az megszűnne, inkább kifizeti a tartozását.

A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén folytatható le. Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat csatolni kell. A felszámolási kérelem benyújtása körében Ügyvédi Irodánk teljeskörű segítséget nyújt.

3. Fizetési meghagyásos eljárás

Ha a fizetésképtelenség megállapításának feltételei nem állnak fenn, akkor a céggel szemben a felszámolási eljárás megindítása helyett fizetési meghagyásos eljárást célszerű indítani. Szintén fizetési meghagyás kibocsátását célszerű kezdeményezni magánszemély adósokkal szemben.

Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, melynek összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, hogy a félnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete és a pénzkövetelés nem munkaviszonyból ered.

Ha a fizetési meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, akkor az jogerőre emelkedik és ugyanolyan hatálya lesz, mint egy jogerős bírósági ítéletnek.

Ugyanakkor a fizetési meghagyás ellen a kötelezett annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a közjegyzőnél ellentmondással élhet. A kellő időben előterjesztett ellentmondás folytán a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át. A jogosultnak ekkor meghatározott határidőn belül bírósághoz kell fordulnia.

4. Bírósági eljárás

A bíróság az iratok megérkezését követően az ügy tárgyalására határnapot tűz ki, és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi. Ekkor tehát egy pereskedés veszi kezdetét a felek között, ahol a felperesnek a bíróság előtt kell bizonyítania, hogy a követelése milyen jogcímen és milyen összegben áll fenn. Ügyvédi Irodánk ebben az esetben ellátja a bíróság előtti képviseletet a Győr és Tata vonzáskörzetébe tartozó bíróságok esetén.